Feb 192014
 

بعد از مدت‌ها امشب توانستم و وقت کردم چند خطی برای خودم بنویسم. چیز مهمی نبود، از روزمره‌های اینجا نوشتم تا بعدا بعضی از وقایع این روزهای شلوغ را به یاد بیاورم… متوجه شدم که چقدر به نوشتم نیاز دارم و چقدر این مدت که نتوانسته بودم چیزکی بنویسم سخت می‌گذشته و خودم حواسم نبوده است!

باید بیشتر بنویسم… خصوصا از این روزهای عزیز!

 Posted by at 10:13 pm