May 152014
 

پریشب بود فکر کنم، برای یک لحظه فکر مرگ به ذهنم آمد. آن هم نه به صورت به انتها رسیدن «بودن»، بلکه به صورت تمام شدن فرصت «اختیار داشتن». این دومی هزاران بار از اولی برایم ترسناک‌تر بود!

 Posted by at 11:13 pm