Nov 262017
 

فردی را می‌بینی که برای مسئله‌ای راه‌حلی پیدا کرده و در عمل هم موفق بوده است. با مسئله مشابهی روبرو می‌شوی و می‌خواهی راه‌حل مشابهی را اعمال کنی. در عمل اوضاع آنطور که فکر کرده بودی پیش نمی‌رود… باید توجه می‌کردی که ویژگی‌های روانی آن شخص متفاوت از ویژگی‌های روانی تو است و با وجود اینکه هر دو با مسائل مشابهی روبرو بوده‌اید، راه‌حل‌هایی که هر کدام از شما در عمل استفاده می‌کند باید متفاوت باشند.

 Posted by at 12:57 pm