Sep 072015
 

یکی از نکات عجیب در مورد آدمی‌زاد این‌ست که می‌تواند علیرغم تناقض‌های آشکار در افکار و اعمال و رفتارش، بدون اینکه متعجب شود یا دچار مشکل و ناراحتی‌ای گردد به زندگی ادامه دهد!

 Posted by at 9:16 pm