Oct 292017
 

آدم‌های اطراف‌مان گنج‌های زندگی‌مان هستند؛ اگر بدانیم!

آدم‌های زندگی‌مان، پدر و مادر، همسر، خواهر و برادر، خویشان و نزدیکان، دوستان و رفقا، هم‌محله‌ای‌ها و هم دانشگاهی‌ها، با همه خوبی‌ها و بدی‌هایشان، با همه ضعف‌ها و توانایی‌هایشان، با هر خلق و خوی مثبت و منفی‌ای که دارند، گنج‌های زندگی‌مان هستند. کسانی که ارزش آدم‌های زندگی‌شان را می‌دانند بهره‌اش را با آرامش و شادی و پشت‌گرمی‌ای که کسب می‌کنند، می‌برند. کسانی هم که متوجه نیستند، خود را از نعمت‌های بزرگی محروم می‌کنند.

 Posted by at 6:26 pm