Dec 042022
 

چه تلخ است، که گردش روزگار ما را رو در روی یکدیگر قرار داده است…
چشم در چشم هم، تو از خشم بر من فریاد می‌زنی، و من از عصبانیت بر تو پنجه می‌کشم…
و ما از یاد برده‌ایم، که سال‌ها پیش هر دو از مادری به نام «ایران» زاده شدیم!

 Posted by at 1:01 am