Jun 262019
 

زندگی خیلی کوتاه‌تر از چیزی است که فکر می‌کنیم و ما هم سرگردان‌تر از آن هستیم که به نظر می‌آید. وضعیت نگران‌کننده‌ای است، اگر بدانیم!

 Posted by at 5:30 pm