Apr 142012
 

… من به نسبی بودن ارزش فرهنگ‌ها معتقد نیستم، به این که همه‌ی فرهنگ‌ها معادل یکدیگرند از آن هم کمتر معتقدم و به ادعای اغلب توخالی و بی‌مایه‌ی هواداران افراطی و آشتی‌ناپذیر چندگانگی فرهنگی نیز به همان اندازه بی اعتقادم. من معتقد به وجود تعدد سطوح آگاهیم (از بدوی‌ترین آگاهی‌ها تا مدرن‌ترین آنها). این آگاهی‌ها نه در سطح واحدی قرار دارند و نه وجودشان یکسان است. این گفته بدان معنا نیست که بعضی از آنها «بهتر» از دیگران‌اند، منظورم صرفا آن است که این سطوح هر یک در زمینه‌هایی خاص درست و استوارند؛ که بین آنها شکاف، جداییِ تاریخی و گسستِ معرفتی وجود دارد.

[ افسون‌زدگی جدید، هویت چهل‌تکه و تفکر سیار*: ص ۳۰ ]

*: داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی

 Posted by at 12:59 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)