Oct 062012
 

چند وقت پیش از «حاج اسماعیل دولابی» نقل قولی با این مضمون دیدم که خیلی برام جالب و تاثیرگذار بود:

خواست رو بايد بزرگ كرد از بزرگ. گفت اصلا پنجاه سال هم رو خواستت كار كنی كه چی بخوای ضرر نكردی. به جايی می‌رسه كه می‌بينی آنقدر از استجابت پر می‌كنه كه فرصت درخواست رو ازت می‌گيره…

بعدترها به طور اتفاقی به سخنان مشابهی از حضرت مسیح برخوردم؛ سخنانی که امید دهنده‌ان:

بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد. چون هرکه بخواهد، به دست می‌آورد و هرکه بجوید، پیدا می‌کند و هرکه در بزند، در به رویش باز می‌شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می‌خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسان‌های شریری هستید، می‌دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود!

[ انجیل متی؛ ۷:۷-۱۱ ]

 Posted by at 1:28 am

  One Response to “خواست”

  1. گفت پیغمبر که چون کوبی دری
    عاقبت زان در برون آید سری

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)